Projekty

DOW CHEMICALS - DOBRE PRAKTYKI W PRODUKCJI WYSOKIEJ JAKOŚCI KISZONEK


Polscy rolnicy zakiszają w duże bele około 75 % trawy z pól. Duża część z bel jest uszkadzana w trakcie transportu oraz podczas przechowywania. Rolnictwo jest bardzo szeroką i kompleksową dziedziną, w której nie sprawdzają się standardowe sposoby komunikacji. Konieczna w tej branży jest wiedza, doświadczenie oraz znajomość jej specyfiki.

Naszym zadaniem było zbudowanie świadomości, iż inwestowanie pracy i pieniędzy we wstępnym etapie produkcji bel z kiszonkami zaowocuje satysfakcjonującymi efektami i wysoką jakości paszy do skarmiania. Pozwoli to na podniesienie jakości produkcji mleka. Stworzyliśmy program edukacyjny skierowany do doradców rolnych, rolników oraz mediów branżowych. Miał on na celu propagowanie efektywnych rozwiązań w zakiszaniu pasz w duże bele wśród polskich rolników, by uzyskać jak najlepszej jakości kiszonki, a tym samym wysokiej jakości produkt ostateczny  - mleko oraz zachęcenie rolników do długofalowego myślenia w kwestii produkcji kiszonek.

Rolnicy zauważyli, iż warto zwrócić uwagę na szczegóły podczas produkcji kiszonek. Rolnicy oraz doradcy rolni chętniej angażują się w organizację spotkań edukacyjnych, a także myślą kompleksowo o zarządzaniu produkcją w gospodarstwie. Z edukacją dotarliśmy do 1 ml rolników, a aż 86% rolników objętych programem w 2004-2011 deklaruje  że stosuje kiszonki w belach. Zostało również zwiększenie stosowania z 2 do 4 warstw folii. Wiedza zdobyta przez edukację przyczyniła się na pogłębienie zrozumienia kompleksowości procesu kiszenia.